Categories
FSANP

ANP propune soluții la problemele ridicate de sindicate

Administraţia Naţională a Penitenciarelor sub nr. 7570/25.06.2019, răspunde problemelor transmise de către liderii de sindicat participanţi la Conferinţa Naţională a Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor care a avut loc în perioada 21-23.06.2019 la Predeal, transmițândsoluţiile identificate de către compartimentele de specialitate, astfel:

Raspuns FSANP probleme Conferinta Nationala - iunie 2019
Raspuns FSANP probleme Conferinta Nationala – iunie 2019

Penitenciarul Vaslui

1.Urmare verificărilor întreprinse, s-a constatat faptul că agentul în cauză a fost repus în drepturi, iar prin Decizia directorului Penitenciarului Vaslui nr. 110/05.07.2019 a fost avansat într-o funcţie superioară la aceeaşi poziţie din statul de organizare.

2. În ceea ce priveşte posibilitatea de a beneficia în acelaşi timp de decontarea chiriei şi decontarea transportului la şi de la locul de muncă, prin adresa nr. M2 32371/PWS/08.07.2019, Penitenciarul Vaslui a comunicat faptul că nu sunt astfel de solicitări în acest moment. Cu privire la posibilitatea decontării simultane a chiriei şi a transportului la şi de la locul de muncă, considerăm că la acest moment trebuie avute în vedere prevederile din Legea privind statutul poliţiştilor de penitenciare, act normativ care urmează să fie publicat în cel mai scurt timp.

3. La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a fost elaborat un proiect de hotărâre de Guvern privind criteriile şi condiţiile de sprijin în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuinţe proprietate personală de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Prin urmare, o formă consolidată a proiectului a fost înaintată Ministerului Justiţiei în vederea iniţierii demersurilor de promovare şi aprobare, conform adresei nr. 25262 din 21.03.2018, cu revenire în data de 09.11.2018, când s-a solicitat sprijin Ministerului Justiţiei pentru promovarea proiectului.

În cuprinsul proiectului de hotărâre se prevede ca modalitate de sprijin a funcţionarilor publici cu statut special, în cazul construirii sau cumpărării, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuinţe proprietate personală, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care sunt încadraţi sau în cea mai apropiată unitate administrativ-teritorială până la nivel de municipiu, situate la o distanţă de până la 70 km de sediul unităţii, indiferent de modul în care aceasta a intrat în proprietatea funcţionarului public cu statut special, acordarea, pe o perioadă de timp de 15 ani, a unei sume de bani în tranşe lunare, neimpozabilă, în cuantum de 50% din salariul minim garantat în plată la nivel naţional.

De asemenea, această prevedere este menţionată în noul statut, existând posibilitatea acordării acestui drept, condiţionat de aprobarea hotărârii de Guvern mai sus amintită.

Penitenciarul Găeşti

În ceea ce priveşte menţiunea dumneavoastră potrivit căreia au existat cazuri în care anumiţi ofiţeri, au fost împuterniciţi în funcţii de conducere peste limita legală, vă comunicăm că dispoziţiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004, privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu exclud posibilitatea realizării unei noi împuterniciri pe aceeaşi funcţie de conducere, a ofiţerilor care au mai fost împuterniciţi anterior pentru o perioadă de cel mult un an, dacă pe aceste funcţii nu sunt propuse alte persoane care îndeplinesc condiţiile legale şi respectiv deţin calităţile profesionale necesare.

Penitenciarul Poarta Albă

1. Membrii grupei operative din cadrul Penitenciarului Constanţa – Poarta Albă sunt folosiţi la activităţi de însoţire a persoanelor condamnate clasificate în categoria celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului. Au fost şi situaţii în care membrii grupei operative au realizat activităţi similare de însoţire şi a anumitor persoane condamnate care, deşi nu erau clasificate în categoria mai sus amintită, faţă de acestea au existat informaţii operative care evidenţiau intenţiile celor în cauză de a apela la acţiuni agresive asupra altor persoane condamnate şi chiar asupra personalului.

2.Cu privire la nerespectarea disciplinei de stat şi a regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere, vă comunicăm faptul că planificarea în serviciu a personalului operativ care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Penitenciarului Constanţa – Poarta Albă se realizează cu respectarea dispoziţiilor finale cuprinse în Statul de organizare al Penitenciarului Constanţa – Poarta Alba, document de organizare aprobat prin OMJ nr. 960/C/14.03.2018 şi cu respectarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere aprobat prin OMJ 4800/2018.

3. Referitor la întârzierile în efectuarea deconturilor de transport şi de medicamente trebuie avut în vedere faptul că sectorul economico-administrativ din această unitate se confruntă cu lipsă de personal atât pentru funcţiile de execuţie cât şi de conducere. Lipsa de personal coroborată cu experienţa redusă a personalului existent şi gradul ridicat de complexitate a problemelor din domeniul financiar- contabil sunt principalii factori care generează întârzieri în soluţionarea situaţiilor semnalate de reprezentantii FSANP.

În vederea deblocării acestei situaţii, s-au întreprins demersuri în vederea mutării în interesul serviciului de la o altă unitate penitenciară a unei persoane cu experienţă în domeniul financiar care să poată prelua atribuţiile de director adjunct economico-administrativ al Penitenciarului Constanţa-Poarta Albă. Totodată, la această unitate s-a repartizat un ofiţer economist din promoţia de absolvenţi ai anului 2019.

Totodată, întârzierile în calcularea sumelor solicitate prin cererile pentru decont se datorează volumului mare al cererilor de decontare, nerespectării condiţiilor stabilite de H.G. nr. 1996/2004 privind documentele justificative necesare efectuării deconturilor precum si lipsei la nivelul unitătii penitenciare a unei proceduri operaţionale privind decontarea medicamentelor/serviciilor de asistenţă medicală.

În acest sens, s-a dispus unităţii penitenciare prin adresa să ia toate măsurile necesare în vederea elaborării şi aprobării unei proceduri privind plata cererilor de decontare menţionate anterior, procedură prin care raportat la resursele umane existente, precum şi la modalitatea de alocare lunară a fondurilor de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor să se optimizeze circuitul documentelor şi să se reducă termenul de soluţionare a acestor cereri.

4. Din verificările efectuate persoanele desemnate ca membrii în comisia de disciplină, respectă condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă şi nu au fost descoperite indicii care să confirme aspectele supuse sesizării. Membrii desemnaţi au vechime de cel puţin 6 ani în sistemul administraţiei penitenciare, majoritatea dintre aceştia având o vechime de peste 15 ani, nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare, iar studiile sunt raportate bineînţeles categoriei profesionale din care fac parte.

Centrul de Detenţie Craiova

Direcţia Inspecţie Penitenciară va avea în vedere aspectele semnalate cu ocazia inspecţiilor generale şi controalelor care se vor desfăşura în următoare perioadă.

Penitenciarul Drobeta Turnu Severin

1.Conform Tabelei de înzestrare există mijloace de transport care asigură transportul personalului de la sediu unităţii, strada Carol Davila nr. 5, la secţia exterioară Vînjuleţ şi retur. Transportul personalului se asigură (în funcţie de numărul persoane) cu microbuzul MH-07-ANP, marca lveco Daily – nr. locuri 17 şi cu autoturismul MH-17-ANP Dacia Lodgy- nr. locuri 7.

Transportul este asigurat pentru întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea la secţia exterioară Vînjuleţ, indiferent de programul de muncă.

2. Referitor la politica de recrutare a cadrelor, în prezent la nivelul A.N.P. se analizează acestă posibilitate, inclusiv printr-o intervenţie de modificare de act normativ, vizând recrutarea pentru candidaţii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare.

Penitenciarul Mărgineni

Pentru plata diferenţelor salariale ca urmare a recalculării în anul 2019 a drepturilor salariale stabilite eronat în perioada anterioară, întrucât nu au fost solicitate fonduri pentru aceste plăţi în proiectul de buget pentru anul 2019 şi nu au fost alocate fonduri cu această destinaţie prin bugetul aprobat, A.N.P . a solicitat Ministerului Justiţiei fonduri din subvenţii de la bugetul de stat pentru efectuarea acestor plăţi atât prin adresa nr. 37806/DEA/13.05.2019 cât şi cu ocazia transmiterii propuner ilor de rectificare bugetară, prin adresa nr. 44569/02.07.2019.

Penitenciarul Spital Jilava

În ceea ce priveşte reevaluarea legislaţiei privind încadrările din sursă externă, facem precizarea că după publicarea statutului funcţionarilor publici cu statut special din sistemul penitenciar toată legislaţia subsecventă va fi reanalizată şi transmisă spre aprobare.

Penitenciarul Ploieşti

1. Referitor la stadiul Proiectului privind pregătirea fizică, precizăm faptul că au fost iniţiate demersuri de modificare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare , metodologie ce cuprinde şi aspecte referitoare la pregătirea fizică.

2. Referitor la situaţia angajaţilor unităţii care îşi desfăşoară activitatea la secţiile exterioare şi nu li se asigură transportul, precizăm faptul că aceştia beneficiază de decontarea transportului la şi de la locul de muncă.

Penitenciarul Bacău

1.În bugetul aprobat pentru anul 2019 Penitenciarului Bacău i-a fost alocată suma de 4.200 lei pentru formare profesională, conform adresei nr. 38183/DMRU/20 .05.2019, însă, până la data de 30.06 .2019 nu au fost efectuate angajamente bugetare şi nici plăţi. Prin adresa nr. 40836/DMRU/27 .06.2019 a fost aprobată suplimentarea cu încă 1000 de lei a bugetului Penitenciarului Bacău prin redistribuire de la Penitenciarul Mărgineni, modificare care urmează a fi operată în bugetele celor 2 unităţi.

Penitenciarul Târgu Mureş

1.Statul de organizare al Penitenciarului Târgu Mureş a fost aprobat prin O.M.J. nr. 734/07.03.2018, avându-se în vedere standardele de personal stabilite la nivelul sistemului administraţiei penitenciare.

2.Prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 744/21.10.2016, cu modificările şi completările ulterioare, au fost stabilite condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul penitenciar, tipuri de posturi ce au făcut obiectul concursurilor, în perioada 2016 – 2018.

Precizăm că, acestea au fost stabilite de către structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi au fost verificate şi cu ocazia demarării procedurilor de ocupare a posturilor, fie prin schimbare din funcţie, fie prin mutare din alte unităţi penitenciare.

Pentru tipurile de posturi ale căror condiţii specifice de ocupare nu au fost stabilite prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 744/21.10.2016, cu modificările şi completările ulterioare, la momentul demarării procedurilor de ocupare, unităţilor penitenciare le-a fost recomandat să consulte structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea stabilirii acestora.

Totodată, menţionăm că, în perioada următoare Direcţia Management Resurse Umane intenţionează să elaboreze o „Culegere” care să cuprindă condiţiile specifice de ocupare pentru toate tipurile de posturi din sistemul penitenciar.

Penitenciarul Botoşani

Referitor la probleme semnalate de reprezentanţii organizaţiei sindicale, prin adresa nr. F/36368/PBBT/08 .07.2019 , Penitenciarul Botoşani face următoarele precizări:

– Decontarea transportului pentru concediu de odihnă se efectuează cel puţin de două sau trei ori pe lună şi nu au fost identificate cazuri în care decontarea să fie efectuată după două luni;

– În ultimii 3 ani, nu a fost nicio sesizare sau reclamaţie făcută de funcţionarii publici cu statut special din cadrul unităţii sau din partea celor două sindicate cu privire la nedecontarea în termen a transportului în concediu de odihnă;

– Referitor la decontarea serviciilor turistice în afara perioadei de concediu, se precizează că în anul 2019 a fost un funcţionar public cu statut special care a solicitat decontarea în data de 10.05.2019 şi întrucât la cel moment era singura speţă din anul 2019, a fost solicitat, cu adresa nr. F/34189/14.06.2019 , un punct de vedere de la A.N.A.F.

Botoşani cu privire la interpretarea şi aplicarea Codului Fiscal, cu referire la încadrarea corectă într-o categorie de venit a serviciilor turistice efectuate în afara concediului de odihnă, cât şi regimul fiscal aplicat.

În data de 21.06.2019, cu adresa nr. 43654 din 21.06.2019, a fost transmisă de la A.N.P. o informare în care se specifică printre altele şi faptul că contravaloarea serviciilor turistice efectuate în afara perioadei de concediu de odihnă se supune regulilor de impunere proprii veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, astfel încât nu a mai fost aşteptat răspunsul de la A.N.A.F. Botoşani şi în data de 24.06.2019 au efectuat decontare.

– La data prezentă, toate solicitările pentru decontarea contravalorii serviciilor turistice prestate în afara concediului de odihnă sunt decontate (au avut o singură cerere în data de 25.06.2019 şi decontată în data de 05.07.2019).

– Referitor la sesizarea cu privire la existenţa unor probleme cu aplicaţia de pontaj on line şi programul de salarii, unitatea nu a întâmpinat probleme de nicio natură.

Penitenciarul Giurgiu

1.Referitor la rediscutarea standardelor de personal şi reprofilarea penitenciarelor , facem precizarea că, după publicarea statutului funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi elaborarea tuturor actelor normative subsecvente se va analiza şi această propunere.

2. Penitenciarul Giurgiu are în desfăşurare amenajarea poligonului de tragere, în sensul că anul acesta este cuprinsă ca obiectiv în lista de investiţii fiind prevăzute credite de angajament pentru contractarea serviciilor de proiectare, execuţia urmând a se derula în anii următori în funcţie de parcurgerea tuturor etapelor necesare realizării unei investiţii şi de alocare a fondurilor bugetare necesare.

De asemenea, în ceea ce priveşte transportul cadrelor la poligonul de tragere, unitatea de-a lungul anilor a întreprins toate demersurile necesare pentru asigurarea acestuia. Astfel, în anul 2017 pentru asigurarea transportului au fost contractate servicii de la o firma de transport persoane, în anul 2018 a fost solicitat sprijinul unităţilor penitenciare din zona Bucureşti care au pus la dispoziţia unităţii autobuz de transport persoane, iar în anul 2019 transportul la poligonul de tragere a fost asigurat cu mijloace de transport auto din dotarea unităţii, nefiind înregistrate cazuri de solicitare a decontării transportului la poligon.

3. Referitor la crearea unui sistem propriu de alarmare, precizam faptul ca m prezent metoda adoptată este singura soluţie disponibilă, raportat la posibilităţile tehnologice şi ca eficienţă. Pe viitor vor fi avute în vedere şi alte soluţii, în concordanţă cu dezvoltarea sistemelor de comunicaţii.

4.Pentru plata sentinţelor definitive şi irevocabile, ţinând cont de prevederile O.G. 22/2002, ANP a solicitat fonduri din subvenţii de la bugetul de stat atât prin adresa nr 37806/DEA/13.05.2019 cât şi cu ocazia transmiterii propunerilor de rectificare bugetară, prin adresa nr. 44569/02.07.2019. Plata sentinţelor va putea ‘fi efectuată după aprobarea suplimentării bugetului aprobat cu această destinaţie.

Penitenciarul Jilava

1.Prin adresa nr. H 71029/PBJB/05.07.2019, Penitenciarul Bucureşti Jilava a comunicat măsurile întreprinse pentru remedierea problemelor constatate de Direcţia Sanitar Veterinară din domeniul economico – adminstrativ, astfel:
– au fost efectuate lucrări de reparaţii curente la obiectivul „Bloc alimentar”, conform Dispoziţiei de lucru nr. H/62593/04.06.2019;
– au fost achiziţionate şi montate în cadrul obiectivului „Bloc alimentar”, dispensoare săpun lichid şi dozatoare pentru lichid dezinfectant.

Penitenciarul Spital Târgu Ocna

1. Pentru emiterea unui punct de vedere, este necesar ca problemele privind legislaţia în materia salarizării să fie semnalate în mod concret pentru a fi analizate şi pentru a fi indentificată o soluţie unitară.
Prin adresa nr. U233636/SPTOBC/08.07.2019 Penitenciarul Spital Târgu Ocna precizează următoarele:

– toate cererile de decont servicii turistice turistice depuse de angajaţii unităţii au fost plătite după depunerea tuturor documentelor justificative care atestă îndeplinirea prevederilor legale;

– unitatea calculează şi virează drepturile salariale către salariaţii unităţii, lunar cu încadrarea în termenul de plată, fără a întâmpina probleme privind interpretarea legislaţiei privind salarizarea.

Singura problemă pe linie de salarizare identificată a fost reprezentată de plata drepturilor salariale care se cuvin juristului unităţii conform titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 44 din 31.01.2019, definitivă şi executorie, prin care instanţa îi obligă la “stabilirea salarizării pentru reclamant prin aplicarea nivelului maxim în plată prin includerea în salariu a sumei compensatorii aferente sporului de confidenţialitate în cuantum de 25% şi a sporului de mobilitate în cuantum de 25% începând cu data de 01.08.2018”.

Urmare a celor comunicate de unitate, drepturile stabilite prin sentinţă au fost puse în plată începând cu luna martie 2019, iar pentru plata diferenţelor de la 01.08.2018 până la luna martie 2019, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a solicitat fonduri din subvenţii de la bugetul de stat atât prin adresa nr 37806/DEA/13.05.2019 cât şi cu ocazia transmiterii propunerilor de rectificare bugetară, prin adresa nr. 44569/02.07.2019. Plata diferenţelor stabilite prin sentinţă va putea fi efectuată după aprobarea suplimentării bugetului aprobat cu această destinaţie, conform prevederilor legale în domeniu.

2. Din verificările efectuate a reiesit că unitatea a trimis la cursuri doi functionari publici cu statut special din cadrul sectorului financiar-contabilitate, ambele cursuri fiind în concordanţă cu atribuţiile postului în care îşi desfăşoară activitatea. În situaţia în care reprezentanţii organizaţiei sindicale au cunoştinţă despre o situaţie punctuală, referitoare la acest aspect semnalat, organizaţia sindicală ne va transmite punctual, pentru a putea efectua verificări specifice în consecinţă.

In context

ANP dator la personalul din penitenciare

Conferința Națională a FSANP – Predeal 21 – 23 iunie 2019

Decontul pentru medicamente, deseori cu întârzieri și uneori cu scandal

Două luni mai târziu, încă la stadiul de promisiuni

Problemele din penitenciare, in sedinta de lucru la Ministerul Justitiei

8 replies on “ANP propune soluții la problemele ridicate de sindicate”

Domanule presedinte, sunt intro ceata totala: in proiectul de HG se prevede ca, cuantumul sumelor acordate pentru construirea sau achizitionarea unei locuinte, sa fie de 50% din salariul minim garantat in plata la nivel national,cand in fapt se vorbea despre transformarea chiriei in rata la credit.Cele doua surse ptr plata creditului nu sunt egale. Modalitatea de calcul a chriei face ca si cuantumul sumelor obtinute din chirie sa fie mai mari decat 50% din salariul minim. Inteleg ca iarasi suntem luati de frairi.Care este realitatea?

Realitatea e ca sunt 2 lucruri diferite. Intr-un caz este vorba de sprijin pentru achizitia locuintei, drept existent dar neaplicat din 2004. In cel de-al doilea caz este vorba despre transformarea compensatiei de chirie in rata, drept introdus in 2019.

Si cu posturile vacante de cînd se da liber la angajării. Propuneri eliminarea sintezelor la examen introducerea grilei de raspuns in scopul reducerii deficitului de personal cit mai tapid

Buna ziua domnule Dumitrascu, va rog un raspuns. Daca politistul de penitenciare este pus la dispozitie, beneficiaza de grupa de munca conform art.104 lit. ,,k,,?din statut?Va multumesc

Daca nu e arestat, da. Daca este exonerat va fi repus in drepturi. Cititi art. 128.

Pentru”Penitenciar” Fraier si frustrat esti tu. Daca toti am gandi ca tine, vis-a-vis, de drepturile personalului din penitenciare, nu s- ar mai justifica lupta sindicatelor pentru castigarea sau mentinerea unor drepturi. Faptul, ca tu, probabil, nu indeplinesti cinditiile pentru obtinerea sumelor necesare cumpararii sau construirii unei locuinte,deoarece, din nou probabil, ai achizitionat un credit pentru cumpararea unei locuinte, anterior aprobarii legii care reglementeaza acest drep, te face sa-ti arati rautatea, invidia si fata hidoasa a carecterului tau. Cu oameni ca tine acest sistem nu face decat sa mearga in regres.

Comments are closed.