Categories
penitenciar

Consultare | Proiect de HG privind concediile și învoirile

ANP ne transmite proiectul de Hotărâre a Guvernului pentrua probarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concediide odihnă, concedii de studii, învoiri plătite și concedii fără plată.

Proiect de act normativ | Notă de fundamentare

Observațiile și propunerile dumneavoastră referitoare la acest proiect pot fi comunicate până la finele zilei de 05.09.2019, la adresa de e-mail marius.coratu@anp.gov.ro.

Reguli noi privind concediile și învoirile

Conform ANP, prin prezentul proiect de act normativ se propun, cu titlu exemplificativ, următoarele:

 • Clarificarea noțiunilor de vechime în muncă respectiv de vechime în serviciu datorată modificărilor intervenite prin legislaţia pensiilor,  excepțiile la stabilirea duratei concediului, precum şi faptul că dreptul la concediu de odihnă este garantat;
 • Zilele de sărbători legale în care nu se lucrează, stabilite prin legislația națională, nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual, astfel realizându-se armonizarea cu prevederile din legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, respectiv art. 145 alin. (3);
 • Reglementarea situației  în care polițiștii de penitenciare au absentat de la program întregul an calendaristic, fiind în concediu pentru creşterea copilului sau în concediu fără plată, caz in care nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an. Textul ia în considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care România este parte;
 • Prevederea situaţiei în care, din motive întemeiate, unii polițiști de penitenciare nu au putut efectua concediul de odihnă la care aveau dreptul într-un an calendaristic, ipoteză în care unitatea este obligată ca în termen de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual, pe baza unei planificări, să le acorde concediul restant astfel încât la expirarea acestui termen sa nu mai existe zile neefectuate din anul calendaristic respectiv (Directiva 2003/88/CE din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru);
 • În situații cu totul excepționale, când concediul de odihnă nu a fost efectuat în termenul de 18 luni, acesta poate fi compensat în bani, cu aprobarea conducătorului unității,aceasta pentru a avea o practică unitară la nivelul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.
 • Acordarea compensării în bani a concediului neefectuat, aferent perioadei lucrate, în cazul în care raporturile de serviciu ale polițiștilor de penitenciare au încetat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă. Această modificare este necesară în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, astfel cum este stipulat în Directiva 2003/88/CEE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru care stabileşte la articolul 7 faptul că  „(2) Perioada minimă de concediu anual plătit nu poate fi înlocuită cu o indemnizaţie financiară, cu excepţia cazului în care relaţia de muncă încetează” astfel că această compensaţie în bani a concediului va fi posibilă la momentul încetării raporturilor de serviciu.
 • Includerea unui text care să reglementeze că în cazul în care concediul de odihnă este întrerupt, drepturile băneşti primite în avans se regularizează în luna următoare acordării dreptului, odată cu plata salariilor, ținând cont de faptul că trimiterea se referă în esenţă la prevederile art. 150 din Codul muncii conform căruia „(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.”
 • Reglementarea situaţiei în care, după ce polițistul de penitenciare a efectuat concediul de odihnă, în cazul în care raportul său de serviciu cu unitatea a încetat ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare sau ca urmare a decesului, nu se va impune restituirea cotei-părți din indemnizaţia de concediu de odihnă şi voucherul de vacanță/indemnizația de vacanță/contravaloarea serviciilor turistice corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu. Aceste prevederi se aplică și în situația polițistului de penitenciare pentru care raportul de serviciu cu unitateaa încetat ca urmare a împlinirii limitei de vârstă, dar fără drept la pensie, adăugându-se astfel şi situaţia neprevăzută încă, referitoare la împlinirea limitei de vârstă dar fără drept la pensie.
 • Se prevede că  polițiștii de penitenciare beneficiază de concedii de studii numai pentru frecventarea primei forme de învăţământ superior din fiecare ciclu, conform categoriilor prevăzute de Legea educaţiei naţionale în vigoare, de la încadrarea în sistemul administraţiei penitenciare, fiindnecesară precizarea clară cu privire la frecventarea unei forme de învăţământ superior din fiecare ciclu(facultate, cursuri postuniversitare, masterat, doctorat), existând situaţii în care s-a interpretat greşit ca fiind aplicabilă doar în cazul facultăţii;
 • De asemenea se prevede că polițiștii de penitenciare, care urmează cursuri de învăţământ superior, organizate în instituţii de învățământ superior acreditate ori cu autorizare de funcţionare provizorie, în condiţiile alin. (1), pentru fiecare an universitar, au dreptul la un concediu de studii plătit, de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere, integral sau fracţionat, realizându-se astfel armonizarea cu prevederile art. 115 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
 • Se reglementează și situația polițiștilor de penitenciare cărora li se acordă concediu de studii, numai dacă obțin aprobarea șefilor de unități pentru a se înscrie la formele de învățământ superior, pentru fiecare ciclu în parte, deoarece se impune necesitatea obținerii unei aprobări prealabile din partea directorului unității pentru înscrierea la o formă de învățământ superior. În acest sens poate fi ținută și o evidență clară a personalului care urmează diverse forme de pregătire. Aprobarea pentru înscrierea la cursurile de învăţământ superior se acordă numai dacă acestea asigură specializarea/pregătirea potrivit nevoilor unităţii;
 • Polițiștii de penitenciare care la încadrarea în sistemul administraţiei penitenciare frecventează o formă de învăţământ superior, pot beneficia de concediu de studii numai cu acordul directorului unităţii, fiind necesar a se preciza ce se întâmplă în situația în care personalul este încadrat în sistemul penitenciar, ulterior înscrierii la o formă de învăţământ superior;
 • Polițiștii de penitenciare care au promovat etapele de admitere la instituţii de învăţământ superior sau instituţii de învăţământ din străinătate, pentru frecventarea cursurilor li se poate acorda concediu fără plată, la solicitarea acestora, fiind necesară o astfel de prevedere având în vedere lipsa reglementării situației în care aceștia urmează cursurile unor instituţii de învăţământ din străinătate;
 • Având în vedere faptul că 16 alin. (6) din Codul muncii stabileşte că perioada de concediu fără plată nu constituie vechime în muncă, fără a se face precizări privind un număr minim de zile, prin prezentul proiect se prevede că perioadele concediilor fără plată nu constituie vechime în serviciu.

În context

Legislația subsecventă, necesară aplicării Statutului polițiștilor de penitenciare, în lucru

Procedurile de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din penitenciare, încă neconstituționale

Comisiile de disciplină reintră în legalitate

Sprijinul pentru locuințe și înlocuirea compensației pentru chirie cu rata pentru credit, cu celeritate

Moștenirea mandatelor Toader – Birchall pentru penitenciare

10 replies on “Consultare | Proiect de HG privind concediile și învoirile”

Domnule presedinte,
Cum adica sa aducem adeverinta de la primarie cum ca nu exista fond locativ pentru acordarea chiriei???
Pe bune,e doar bataie de joc sau se incearca sa mai taie din chirii si nu stiu cum? Oricum pica tot cei corectie,smecherii raman,e veche asta….
Ce inseamna aceasta aberatie? Nu mai exista in nicio alta institutie….

Si noi cum vom proceda domnule presedinte,cine stabileste daca exista fond locativ sau nu in localitate,suntem la mana primarilor,vom fi constransi sa acceptam orice si oriunde doar ca ca sa nu pierdem acest drept?

Legea nu prevede asta. De vazut cat de oportuna este solicitarea cand va fi trimis spre consultare OMJ-ul. Procedura din Adresa ANP va fi cu cel mai probabil amendata.

Momentan sa intelegem ca trebuie sa facem asta sau nu?
Trebuie aprobarea de la MJ pt aceste modificari sau directivele d-lui Plesa se pun deja in executare?
Multimim pt explicatii!

Momentan ANP a trimis o adresea, care e posibil sa contina elemente diferite de ordin. Legea sigur trebuie respectata, adresele ANP doar daca sunt legale. Ori aici adauga la lege.

(1) Acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare pentru funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare se face în limita disponibilităților bugetare alocate cu această destinație și a numărului de locuri aprobate.
Referințe în jurisprudență (1)

(2) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare pot beneficia de bilete de odihnă, tratament și recuperare numai pe perioada concediilor de odihnă, o singură dată pe an.

(3) De bilete de odihnă, tratament și recuperare pot beneficia și soțul/soția funcționarului public din sistemul administrației penitenciare, copiii acestuia cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, care urmează cursurile unei unități de învățământ preuniversitar, acreditată conform legii, precum și copiii cu handicap aflați în îngrijirea familiei funcționarului public din sistemul administrației penitenciare.

Art. 24. –
(1) Contractarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare și decontarea contravalorii acestora cu prestatorii de servicii se fac de către structura specializată constituită la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor prin ordin al ministrului justiției.
Referințe în jurisprudență (1)

(2) Biletele de odihnă, tratament și recuperare se repartizează pe unități penitenciare prin grija structurii prevăzute la alin. (1), conform estimărilor realizate în baza solicitărilor formulate de potențialii beneficiari până la data de 15 decembrie a anului respectiv, pentru anul următor.

Art. 25. –
(1) Contribuția care trebuie să fie plătită de funcționarul public din sistemul administrației penitenciare pentru biletele prevăzute la art. 23 se stabilește după cum urmează:

a) 50% din prețul integral al biletului de odihnă, când beneficiar al acestuia este funcționarul public din sistemul administrației penitenciare și soțul/soția acestuia;

b) prețul integral al biletului de odihnă, tratament și recuperare, în cazul soțului/soției funcționarului public din sistemul administrației penitenciare, care nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit legii, pot beneficia de aceste bilete prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;

c) 50% din contribuția părintelui funcționar public din sistemul administrației penitenciare, când beneficiar al biletului de odihnă este copilul acestuia, potrivit art. 23 alin. (3).

(2) Diferența de preț pentru biletele de odihnă, tratament și recuperare până la acoperirea integrală a contravalorii acestora se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Art. 26. –
(1) Contribuția pentru biletele prevăzute la art. 23, plătită de funcționarul public din sistemul administrației penitenciare, se poate restitui acestuia în următoarele cazuri:

a) din motive medicale sau personale – deces în familie, internare în unități sanitare – atestate cu documente, când titularul nu mai poate ajunge în stațiune;

b) din motive personale – titularul renunță la bilet, anunțând structura specializată cu cel puțin 15 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în stațiune.

(2) Contribuția se restituie integral beneficiarului și în situația în care acesta, deși s-a prezentat în stațiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând structurii specializate motivația scrisă a unității prestatoare de servicii balneare.

Art. 27. –

(1) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare și familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiției în ceea ce privește folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană și a altor amenajări recreative și sportive.

(2) Cheltuielile ce decurg din aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile proprii aprobate prin bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Art. 28. –
Durata unei serii de odihnă, tratament și recuperare este de 10 până la 18 zile, după caz.

Art. 29. – Puneri în aplicare (1)
Biletele de odihnă, tratament și recuperare se distribuie funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, conform procedurilor stabilite prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Art. 30. –
La acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare va fi avută în vedere îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii esențiale:

a) periculozitatea, nocivitatea și dificultățile condițiilor concrete de muncă ale solicitanților;

b) evidențierea prin acte exemplare de devotament și curaj;

c) înaltă probitate profesională și morală.

Art. 31. –
În situația în care funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare nu pot utiliza biletele de odihnă, pot renunța la acestea, dar, în situația în care nu găsesc alt funcționar public din sistemul administrației penitenciare care să beneficieze de ele ori nu le returnează structurii specializate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, sumele cheltuite pentru procurarea lor se vor recupera de la aceștia, conform procedurilor legale, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 26.

Comments are closed.