Categories
penitenciar

DOCUMENT | ANP, intrucțiuni pentru salarizarea personalului din penitenciare în 2020

În vederea aplicării în mod unitar a modificărilor legislative intervenite cu privirela salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare în anul 2020, așa cum sunt reglementate prin Legea nr.5/2020 – Legea bugetului destat pe anul 2020, coroborat cu OUG 114/2018, OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor actenormative, și HG 935/2019 ANP face următoarele precizări:

Adresa salarizare personal penitenciare (2020)
Adresa salarizare personal penitenciare (2020)

Salariile  de funcție se majorează cu 1/3 din diferenţa până la 2022

I. În conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020 “în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile debază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2019″.

În anul 2020 rămân aplicabile prevederile art. 38 alin (6) din Legea cadru nr. 153/2017, potrivit cărora: “În situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.”

În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor legale anterior menţionate, în anul 2020 se menţine modalitatea de stabilire din anul anterior a cuantumului salariului de funcţie/salariului de bază pentru anul 2022 care constituie element de comparație. Actul administrativ de acordare, începând cu data de 01 ianuarie 2020, a majorării salariale va fi emis conform competenţelor stabilite de art. 20 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare.

Noile valori rezultate ca urmare a majorării nu vor fi avute în vedere ca referință

II. În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 12 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2020 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, articolul 34 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”.

Astfel, salariile de bază și salariile de funcţie se majorează în condiţiile art. 34 alin.(2)din OUG 1/2020, dar noile valori rezultate ca urmare a majorării nu vor fi avute în vedere la stabilirea cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, solda lunară, dacă nu a fost prevăzută o altă modalitate de calcul în cuprinsul ordonanţei.

Totodată, precizează ANP faptul că potrivit art. 34 alin.(2)din OUG 114/2018 forma în vigoare pentru anul 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, solda lunară, s-au menținut cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018. În sensul celor anterior precizate, indemnizaţia pentru titlul științific de doctor se menţine în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2019, respectiv 950 lei.

Munca suplimentară plătită și în zile de sărbătoare plătită și în 2020

III. Începând cu 01 ianuarie 2020 se menţine măsura de acordare a majorărilor salariale corespunzătoare pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal, de sărbătorilegale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, conform prevederilor art. 1 pct. 14 Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2020 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, articolul 35, alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 114/2018 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„prin excepție de la prevederile alin. (1),în perioada 2020-2021, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii din penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi încelelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenit(ă)”.

Totodată ANP precizează faptul că în anul 2020 se menţine și măsura de acordare a majorărilor salariale corespunzătoare pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru de către polițiștii de penitenciare din sistemul administraţiei penitenciare conform prevederilor art. 35 alin (3)din OUG114/2018 prin raportare la salariul de funcţie cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții.

Raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe ţară

IV. În conformitate cu prevederile art. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 935/2019 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată “începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin. (1) din Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.230lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcţiipentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, sestabileşte la suma de 2.350 leilunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (112) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată”.

În vederea aplicării unitare a prevederilor legale anterior menţionate, pentru întreg personalul încadrat în unitatea dumneavoastră, se va analiza lunar cuantumul salariului de funcţie aflat în plată în anul 2020 de care beneficiază fiecare angajat, conform legislaţiei în vigoare aplicabilă, iar în măsura în care se identifică situaţii încare acesta se află sub nivelul salariului minim garantat în plată se va acorda salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi la nivelul lunii decembrie 2018

V. Potrivit art. 37 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 cu modificările şi completările ulterioare, „în perioada 2019-2021, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative învigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2018”.

Acest text normativ va fi menţionat în continuare în cuprinsul actelor administrative de alocare la plata compensaţiei lunare pentru chirie. Totodată, potrivitart.37 alin. (2) şi (3) din OUG 114/2018 așa cum a fost modificat și completat prin OUG1/2020, “în perioada 2019-2021,cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018.

În aplicarea alin. (2), începând cu luna ianuarie 2020, toate instituțiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională acordă cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană actualizate la nivelul lunii ianuarie 2019, potrivit normelor în vigoare”. Începând cu luna ianuarie 2020 drepturile de hrană pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare se acordă la nivelul stabilit prin OrdinulMAPN numărul MS 97/05.06.2018.

Nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie

VI. Conform art. 41 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 cu modificările şi completările ulterioare, „în perioada 2019-2021 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului”.

Decontarea serviciilor turistice, 1.450 lei anual

VII. În anul 2020 se menţin prevederile art. 36 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 cu modificările şi completările ulterioare referitoare la decontarea serviciilor turistice prestate de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, respectiv în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 1.450 lei anual.

Aplicația de salarizare, în curs de modificare

VIII. ANP reamintește faptul că în prezent specialiștii din cadrul DTIC și DEA lucrează la modificarea aplicației informatice de calcul al drepturilor salariale în vederea implementării modificărilor legislative anterior menţionate, termenul estimat pentru transmiterea spre consultare înunităţile din sistemul penitenciar a actualizărilor efectuate fiind 29.01.2020.

Potrivit art. 1 pct. 18 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, articolul 42 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 114/2018 se modifică şi va avea următorul cuprins “nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (2) – (4), art. 37 – 39 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei”.

Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat, actualizată

IX. Pentru polițiștii de penitenciare a căror dată de deschidere a dreptului la pensie militară de stat este 01 ianuarie 2020 sau ulterioară, având în vedere majorarea salariului de funcţie începând cu data de 01.01.2020 acordată în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 5/2020, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat, se va actualiza în consecinţă, conform art. 28 alin (3) din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare.

Unităţile care au înaintat la DMRU-ANP dosare de pensie pentru polițiștii de penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat prin pensionare începând cu data de 01.01.2020 vor emite în regim de urgenţă următoarele documente:

– punctul 7/8 din fişa de pensie (anexa nr.4 din metodologia întocmirii dosarului de pensie), luat la cunoştinţă de titular, cu baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat actualizată conform modelului atașat în adresă.

– adeverinţa cu salariile brute/nete. Documentele astfel refăcute vor fi înaintate cu celeritate la DMRU-ANP.

În situația în care ulterior transmiterii prezentei adrese vor interveni modificări, interpretări sau alte precizări din partea ministerelor de resort vom actualiza corespunzător prezentele instrucțiuni, inclusiv în ceea ce privește eventualele regularizări. (sursa: ANP)

În context

Salariile de funcție majorate cu 1/3 din diferența până la valoarea prevăzută pentru 2022

Cu ANP despre misterele salarizării din penitenciare

Salarizarea si resursele umane din penitenciare incalcite de legi proaste

23 replies on “DOCUMENT | ANP, intrucțiuni pentru salarizarea personalului din penitenciare în 2020”

Buna ziua . Deci , salariul unui angajat , cu tot cu bonusuri o sa devina ..? As dori o exprimare in cifre , concreta.

Daca va uitati pe fluturas, puteti face singur calculul in ceea ce va priveste. Aveti elementele care sa va ajute sa gasiti un raspuns cat se poate de concret si de aplicat.

Buna ziua . In cazul acesta , salariul unui debutant cat o sa devina , cu tot cu sporuri ? Mentionez ca nu sunt in sistem , si un raspuns cat mai detaliat din partea dumneavoastra e de mare folos pentru noi , cei care am dori sa aplicam la o scoala de specialitate . Am gasit diverse documente pe site , dar , diferenta de la salariul minim la salariul maxim e enorma , astfel incat nu imi pot da seama cu cat se plateste concret . As aprecia din partea dumneavoastra un raspuns de genul: La penitenciarul din X , un debutant primeste , x brut/net , x spor , x .. . Va multumesc anticipat !! Sa aveti o zi buna .

Pentru ca sunteti foarte motivat, va propun un targ: imi trimiteti pe mail la fsanp@fsanp.ro 1 pagina despre de ce vreti sa deveniti agent ofiter de penitenciare si care credeti ca sunt provocarile acestei profesii si va dau toate informatiile despre salariile debutantilor.

Ce interesat ești?
Pana sa ajungi sa lucrezi în sistem mai ai multe de învățat, cum ar fi ” sa nu te crezi cel mai inteligent”

Da,ne uitam pe fluturas;suntem furati parsiveste datorita stupizeniei de asa-zis”macheta”!avem SD,SL,program complet la munca,ore suplimentare si tot nu iese socoteala!cine greseste,tot amaratul de agent???unii iau mai mult,altii iau mai putin cu cateva milioane,desi au acelasi nr.de ore,acelasi program!…

ANP promite ca modifica programul. Au mai facut-o si tot cu probleme a ramas. Sper ca de data asta sa fie ok.

Despre transformarea chiriei in rata pentru casa ce ne puteti spune? A fost aprobata si de cand intra in vigoare? Multumesc

Nu a fost inca aprobata. E la semnat. Ii amintim periodic ministrului ca sunt urgente. Cand apare informam.

Ce alte benefici, mai vrei?
Probabil ai vrea săptămâna de lucru di
n 4 zile din care doua sa fie SD! Hai spor la treaba.
Asta pt a merita CHIRIA. Și după aia poate face ceva FSANP sa ți mărească și alocația pt copil.
Ești penibil.
Numai pe interes.

Să trăiți domnule Președinte! Concret, aceasta adresa am tradus-o astfel: – avem o majorare cu 1/3 din diferența dintre sfm 2022 si cel actual; – salariul de funcție majorat 2019 (sfm decembrie 2018+ majorarea salarială 2019), devine baza de calcul pt sporul ANI -30% – salariul de funcție majorat 2020, cf L153/2017, devine baza de calcul pentru calculul maj. 75% sdsl. E corectă interpretarea mea?

Imi puteti spune daca e legal ca un director sa impuna luarea concediului de odihna in 8 periode, 4 mari si 4 mici ? Si daca nu, ce se poate face?

Legal si procedural, trebuie facuta o planificare si trebuie respectate. Obligatia de a imparti in 8 perioade nu exista in vreo lege. Sigur, trebuie un pic de flexibilitate, neputand fi planificate toate concediile in cateva luni dintr-un an, dar asta-i alta discutie.

Problema e cand la solicitarea verbala a directorului, cel in cauza scrie exact ce i se spune dupa care contesta, ulterior directorul aparandu-se ca n-a facut decat sa respecte solicitarea.

Daca nu sunteti deci de acord cu impartirea in 8 perioade, faceti o discutie cu directorul dupa care atunci cand indicati perioada in care doriti sa fiti planificata cereti perioadele in care va planificati concedii.

Concediu de regulă se da integral, in situatii exceptionale poate fi dat fracționat cu, conditia ca o perioada sa fie de cel putin 15 zile.
Prost o fi directorul sa nu ți-l dea tot.

Când se dă, când se mărește? Orice! Atata ne intereseaza! Alte subiecte care nu ne aduc beneficii financiare nu trebuiesc abordate. A, sa nu uitam de embleme frumos brodate pe care sa se vada scris clar POLITIA ! Cand primim ?

Comments are closed.