Categories
penitenciar

ANP, proiect de metodologie privind admiterea în Școala de Pregătire a Agenților de Penitenciare

ANP transmite pentru consultare un proiect de Metodologie cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

metodologii-cadru de către ministerele de resort.
Potrivit inițiatorilor proiectul de act normativ reglementează criteriile generale și specifice ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați în vederea participării la concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, fiind stabilite următoarele:

 •  concursul de admitere se organizează de către Administrația Națională a Penitenciarelor și se desfășoară anual la SNPAP, într-o singură sesiune;
  Modul de organizare și desfășurare, specificațiile de natură tehnică și procedurală privind etapele și probele din cadrul concursului de admitere se stabilesc prin metodologie de admitere elaborată de instituţia de învăţământ, aprobată prin decizie a directorului Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii cadru.
 • înscrierea la concursul de admitere și participarea candidaților la probelor de concurs sunt condiționate de achitarea de către candidați a taxei de participare;
 • sunt scutiți de plata taxei de participare candidații care: sunt orfani de ambii părinți; provin din casele de copii sau din plasament familial; sunt copii ai personalului din sistemul administrației penitenciare în activitate; sunt copii aflați în întreţinerea polițistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu
 • taxa de participare nu se restituie indiferent de cauza întreruperii concursului de admitere pentru un candidat, retragere sau eliminare;
 • selecția candidaților pentru SNPAP se realizează de către unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin grija directorilor unităților și a compartimentelor resurse umane, cu excepția SNPAP, instituția de învățământ unde se organizează concursul de admitere.
 • pentru participarea la concursul de admitere, precum și pentru dobândirea calității de elev al SNPAP, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care: să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu le fi încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani; să nu dețină grad militar sau profesional, în activitate sau în rezervă, superior gradului de agent de poliție penitenciară;
 • selectarea dosarelor se realizează de către o comisie numită prin decizie de către directorul unității pentru dosarele de admitere constituite la nivelul acesteia. Aceasta este formată din președinte (șeful biroului resurse umane și formare profesională; în mod excepțional poate fi numit un alt ofițer cu funcție de conducere); membri ( 2 ofițeri); secretar (un lucrător al biroului resurse umane și formare profesională);
 • în cazul în care că doi sau mai mulți candidați au note egale se vor aplica criterii de departajare, după cum urmează: punctajul obținut la proba scrisă de verificare a cunoștințelor la Limba Română; media generală obținută la examenul de bacalaureat; media generală de absolvire a liceului, care reprezintă media aritmetică a mediilor de absolvire a fiecărui an de liceu;
 • concursul de admitere se desfășoară în condiții de corectitudine, transparență, siguranță, ordine și disciplină;
 • concursul de admitere presupune parcurgerea următoarelor etape și probe: contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice; proba scrisă. Proba scrisă se susține la disciplinele: limba română și istoria românilor. Durata probei scrise nu poate să depășească 4 ore într-o zi de concurs. Prin metodologia de admitere se poate stabili ca proba scrisă să se organizeze într-o singură zi, în sesiune unică, pentru ambele discipline de concurs, sau în zile diferite.
  Tematica și bibliografia pentru probele scrise sunt stabilite prin decizie anuală de către directorul SNPAP, cu raportare la programa școlară aprobată la nivel național pentru învățământul preuniversitar pentru disciplinele de concurs. Comisiile de evaluare și notare a lucrărilor la proba scrisă se stabilesc prin decizie anuală de către directorul SNPAP
  Concursul de admitere se organizează și se desfășoară, de regulă, la sediul SNPAP. În cazuri excepționale, când SNPAP nu are posibilitatea de a asigura spații corespunzătoare sau suficiente pentru desfășurarea etapelor sau probelor de concurs, poate utiliza în condițiile legii spații corespunzătoare în afara instituției, obținute pentru folosință temporară cu titlu gratuit sau contra cost, după caz, în condiții stabilite prin metodologia de admitere.
 • în urma selectării dosarelor, la sediul SNPAP, înainte de susținerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor dispune efectuarea contravizitei medicale pentru toţi candidații declarați „ADMIS”. Aceasta este etapă eliminatorie;
 • contravizita medicală se face de către o comisie numită și subordonată directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, compusă din președinte – un medic, polițist de penitenciare din sistemul penitenciar; 3 membri – medici cu specializări diferite, polițiști de penitenciare din cadrul sistemului penitenciar; un secretar – asistent medical, polițist de penitenciare din sistemul penitenciar.
 • pentru desfășurarea probelor concursului de admitere se constituie următoarele comisii: comisia centrală de admitere; comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice; comisia de elaborare a subiectelor pentru verificarea cunoștințelor la Limba română; comisia de elaborare a subiectelor pentru verificarea cunoștințelor de Istoria românilor; comisia de evaluare și notare a lucrărilor la proba scrisă; comisia pentru soluționarea contestațiilor. Componența acestor comisii se stabilește prin decizie anuală a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea concursului de admitere, la propunerea directorului Direcției Management Resurse Umane.
 • pentru elaborarea subiectelor de verificare a cunoștințelor la limba română și istoria românilor, se numesc două comisii, fiecare având următoarea componență: președinte – un reprezentant al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau alt polițist de penitenciare, ofițer; membri – 3 cadre didactice de specialitate cu grad didactic II – I; un polițist de penitenciare, ofițer.
 • componența, atribuțiile și modul de lucru ale comisiilor de evaluare și notare a lucrărilor la proba scrisă se stabilesc prin metodologia de admitere;
 • comisia pentru soluționarea contestațiilor este constituită din: președinte – un polițist de penitenciare, ofițer; membri – 2 polițiști de penitenciare;
 • rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise se afișează la sediul SNPAP, se transmit la unitățile care au recrutat candidați și se postează pe pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor și pe cea a SNPAP.

În context

ANP, precizări privind ocuparea posturilor de polițist de penitenciare după admitere

Admiterea la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare continuă

Proiect privind admiterea la școlarizare și certificarea profesională a agenților de poliție penitenciară

4 replies on “ANP, proiect de metodologie privind admiterea în Școala de Pregătire a Agenților de Penitenciare”

Cu respect,D-le Dumitrascu! Daca nu ma insel ati postat in anul 2019 la inceput niste subiecte care se dadusera pentru sef tura,le mai aveti? Mi le puteti da?

Comments are closed.