ANP, penitenciar, sindicat

Dan HALCHIN mai elimină o inechitate salarială. Directorul general al ANP a aprobat numirea polițiștilor de penitenciare pe trepte de ierarhizare a funcțiilor.

Salariu egal pentru muncă egală. Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Dan HALCHIN, a aprobat Instrucțiunea care permite numirea polițiștilor de penitenciare pe trepte de ierarhizare a funcțiilor, astfel: funcțiile de conducere – pe o singură treaptăfuncțiile de execuție – în raport de domeniul de activitate, pe una sau două trepte. Practic, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Dan HALCHN, își asumă prin “act intern” eliminarea inechităților salariile dintre polițiștii de penitenciare care desfășurau aceleași activități, însă erau plătiți diferit. Este a doua mare inechitate eliminată de directorul general Dan HALCHIN în primii doi ani de mandat. Prima inechitate salarială eliminată a fost plata sporurilor pe perioada concediilor(Click AICI!).

Decizia care cuprinde Instrucțiunea…

                                                                                                                            Exemplarul nr. 1

D E C I Z I A

Nr. 211 din 01.03.2023

 

pentru aprobarea Instrucțiunii privind numirea polițiștilor de penitenciare pe trepte de ierarhizare a funcțiilor

 

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor

 

Ținând seama de Nota de fundamentare nr. 25400/DMRU/2023 privind numirea polițiștilor de penitenciare din sistemul administrației penitenciare pe trepte de ierarhizare a funcțiilor;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 23761/DMRU/2023 pentru aprobarea întocmirii fișelor de post pentru funcțiile de polițist de penitenciare din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, pe trepte de ierarhizare, cât și Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 348/2023 privind aprobarea modelelor fișelor de post pentru funcțiile de execuție din cadrul poliției penitenciare, raportat la treptele de ierarhizare;

Văzând Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 51/2019 privind dezlegarea unor chestiuni de drept, cât și Decizia Curții Constituționale a României nr. 794/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin.(11)—(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

Luând în considerare art. 6, lit. b) și c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 5, lit. c) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 20 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare și al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin O.M.J. nr. 160/C/2018;

    Emite prezenta

 

D E C I Z I E

 

Art. 1  Începând cu data de 01.03.2023, se aprobă Instrucțiunea privind numirea polițiștilor de penitenciare din sistemul administrației penitenciare pe trepte de ierarhizare a funcțiilor, conform Anexei la prezenta decizie.

Art. 2  Începând cu aceeași dată, prevederile Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 745/2022 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia pun în aplicare dispozițiile prezentei decizii.

Comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN

Director general

Administrația Națională a Penitenciarelor

 

 Anexă la Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor

 1. 211 din 01.03.2023

 

INSTRUCȚIUNE

privind numirea polițiștilor de penitenciare pe trepte de ierarhizare a funcțiilor

 

Art. 1 Începând cu data de 01 martie 2023, polițiștii de penitenciare din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate se numesc pe trepte de ierarhizare a funcțiilor, după cum urmează:

 1. Polițiștii de penitenciare care ocupă funcții de conducere se numesc pe o singură treaptă.
 2. Polițiștii de penitenciare care ocupă funcții de execuție se numesc, în raport cu domeniul în care își desfășoară activitatea, astfel:
 1. În domeniul SIGURANȚA DEȚINERII ȘI REGIM PENITENCIAR, pentru:
  • Unitățile subordonate
 • Pe o singură treaptă, pentru posturile de: șef punct lucru, șef post control, șef escortă, șef schimb și agent operativ (pază perimetru);
 • Pe două trepte, pentru posturile de: ofițer (siguranța deținerii, regim penitenciar, cercetare disciplinară, evidență, organizarea muncii, grupa de intervenție), ofițer (siguranță și regim – penitenciar spital), agent (evidență, organizarea muncii, escortă, supraveghere, dispecerat, monitorizarea, unitate canină, grupă de intervenție, patrulă, cereri, PPD, însoțire, bloc alimentar, videoconferință, PVC).
  • ANP
 • Pe două trepte pentru toate posturile din cadrul Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, respectiv ofițer (siguranța deținerii, regim penitenciar, evidență, organizarea muncii, SPEDT) și agent (siguranța deținerii, regim penitenciar, evidență, organizarea muncii, SPEDT, secretariat).
 1. În domeniul REINTEGRARE SOCIALĂ, pentru:
  • Unitățile subordonate
 • Pe o singură treaptă pentru postul de preot;
 • Pe două trepte pentru celelalte posturi de ofițer și agent (educator, operator audio-video, monitor sportiv, studio TV) din domeniul reintegrare socială.
  • ANP
 • Pe o singură treaptă pentru postul de preot;
 • Pe două trepte pentru celelalte posturi de ofițer și agent din cadrul Direcției Reintegrare Socială.
 • În domeniul RESURSE UMANE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ pentru:
 • Unitățile subordonate
 • Pe două trepte pentru posturile de ofițer (resurse umane, formare profesională, psiholog) și agent (resurse umane);
 • ANP
 • Pe o singură treaptă pentru posturile de ofițer sociolog și psiholog;
 • Pe două trepte pentru celelalte posturi de ofițer și agent din cadrul Direcției Management Resurse Umane.
 1. În domeniul PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ȘI TERORISMULUI pentru:
 • Unitățile subordonate
  • Pe două trepte pentru toate posturile de ofițer și agent;
 • ANP
 • Pe două trepte pentru toate posturile de ofițer și agent din cadrul Direcției Prevenirea Criminalității și Terorismului.
 1. În domeniul SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL pentru:
 • Unitățile subordonate

– Pe două trepte pentru toate posturile de ofițer și agent;

 • ANP
 • Pe două trepte pentru toate posturile de ofițer și agent din cadrul Serviciului Cabinet.

 

 1. În domeniul SERVICIULUI PSIHOLOGIA PERSONALULUI pe două trepte pentru toate posturile de ofițer și agent.

 

 • În domeniul MEDICAL numirea pentru N.P. și unitățile subordonate, se va realiza astfel:
 • o singură treaptă, corespunzătoare competențelor deținute, iar avansarea în cadrul aceleiași funcții se realizează condiționat de obținerea unei specializări superioare. Aceste condiționalități sunt impuse de legislația specifică în domeniul medical în concordanță cu tipurile specifice de funcții care sunt prevăzute în Nomenclatorul de funcții și în statele de organizare ale unităților penitenciare. Conduita se aplică atât în cazul posturilor de ofițer (medic), cât și în cazul posturilor de agent (asistent medical).
 • În domeniul ECONOMICO – ADMINISTRATIV pentru:
 • Unitățile subordonate
 • pe o singură treaptă pentru posturile de agent (achiziții publice, administrator, gospodar, responsabil economic, responsabil popotă, asigurare tehnico-materială, casier, magaziner);
 • pe două trepte pentru toate posturile de ofițer și pentru postul de agent (contabil).
 • ANP
 • pe două trepte, pentru toate posturile de ofițer și agent din cadrul Direcției Economico – Administrativă.

 

 1. În domeniile: TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚII, JURIDIC, COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ȘI PROGRAME, INFORMAȚII CLASIFICATE, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, precum și MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, pe o singură treaptă, atât pentru A.N.P, cât și pentru unitățile subordonate.
 1. În domeniile INSPECȚIE PENITENCIARĂ și AUDIT PUBLIC INTERN, pe două trepte.
 1.  În domeniile INSPECȚIA MUNCII, CONTROLUL CALITĂȚII ÎN CONSTRUCȚII ȘI URBANISM, CONSILIERI, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, CONSILIERI ȘI CABINET MEDICAL, pe o singură treaptă.
 • În domeniul UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE, personalul se numește conform treptelor stabilite pentru domeniul de activitate căruia îi corespunde, în funcție de specializarea postului.
 • Pentru celelalte posturi de ofițer și agent din poliția penitenciară, altele decât cele menționate la punctele I – XII din prezentul articol, numirea se realizează pe două trepte.

Art. 2

(1) În sensul prezentelor instrucțiuni, numirea pe treapta I se realizează pe coeficientul maxim de ierarhizare al funcției prevăzut în statul de organizare, iar pe treapta a-II-a pe coeficientul imediat inferior celui corespunzător treptei I, conform Anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului României nr. 0610/23.08.2017 și Anexei la Ordinul ministrului justiției nr. 3826/C din 12.12.2017.

(2) În cazul posturilor pentru care a fost prevăzută o singură treaptă, numirea se realizează pe coeficientul maxim de ierarhizare al funcției în cauză, prevăzută în statul de organizare.

(3) În cazul funcțiilor prevăzute cu două trepte, numirea se realizează astfel:

– polițiștii de penitenciare care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului justiției nr. 228/C/2020 privind aprobarea criteriilor pentru avansarea polițiștilor de penitenciare într-o funcție imediat superioară, la aceeași poziție din statul de organizare, se numesc pe treapta I de ierarhizare a funcției;

– polițiștii de penitenciare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului justiției nr. 228/C/2020 privind aprobarea criteriilor pentru avansarea polițiștilor de penitenciare într-o funcție imediat superioară, la aceeași poziție din statul de organizare, se numesc pe treapta a II-a de ierarhizare a funcției;

Art. 3

(1) Numirea ca urmare a schimbării din funcție/mutării polițiștilor de penitenciare definitivi din sistemul administrației penitenciare, se realizează pe coeficientul de ierarhizare deținut sau inferior, conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului justiției.

(2) Polițiștilor de penitenciare, mutați în cadrul altor unități ale sistemului administrației penitenciare, sau schimbați din funcție în cadrul aceleiași unități, și numiți pe un coeficient de ierarhizare identic cu cel deținut anterior, li se aplică prevederile prezentei instrucțiuni, în termen de 30 de zile de la data modificării raporturilor de serviciu.

Art. 4 Prezenta Instrucțiune, se aplică în mod corespunzător și polițiștilor de penitenciare numiți temporar în alte funcții, ca urmare a detașării sau împuternicirii, atât în ceea ce privește funcția de bază, cât și în ceea ce privește funcția în care sunt numiți temporar, ca urmare a detașării sau împuternicirii.

Art. 5 Prevederile prezentei instrucțiuni se aplică și polițiștilor de penitenciare puși la dispoziție, suspendați din funcție sau ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate, urmând a produce efecte la încetarea situației temporare în care se află.

Art. 6 În cazul polițiștilor de penitenciare trecuți într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare, aplicarea prevederilor prezentei instrucțiuni se realizează la momentul radierii acesteia.

Art. 7 Pentru polițiștii de penitenciare numiți în treapta II, avansarea în treapta I se va realiza cu respectarea metodologiei privind aprobarea criteriilor pentru avansarea polițiștilor de penitenciare într-o funcție imediat superioară, la aceeași poziție din statul de organizare.

Art. 8 Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, prin intermediul structurilor de resort, pun în aplicare prevederile prezentei instrucțiuni, începând cu data de 01 martie 2023.

19 thoughts on “Dan HALCHIN mai elimină o inechitate salarială. Directorul general al ANP a aprobat numirea polițiștilor de penitenciare pe trepte de ierarhizare a funcțiilor.

 1. Buna seara domnule presedinte. Cat ar inseamna in bani(net) trecerea la coeficient maxim pentru functia de supraveghere? Multumesc anticipat!

  1. Chiar și aproximativ 1000 de lei la ofițerii de execuție în unitățile penitenciare. Depinde acum pe ce coeficient se afla agentul sau ofițerul.

    1. 0 lei= esti deja pe coeficient maxim, din pacate diferenta de coeficienti intre agenti si ofiteri este foarte mare

    2. Normal sa fie mai mare? DA
     Sa fie atat de mare cat este in prezent, NU.

     Semnat I.P. Bogdan I

     1. Mare? Supraveghetorii mei au salariul aproape cât mine
      Diferența salarială dintre un supraveghetor bătrân și în șef secție e de 500-700 lei

 2. intrebare: de ce abia acum s-a facut asta?
  raspuns: pentru ca acum a primit dispozitie sa execute(de a arunca frimituri)

 3. Unde sunt vitejii care ne înjurau pe articolul cu pensiile militare în comentarii,useristii și foștii deținuți?Aici,pe articolul ăsta nu sunt,nu prezintă interes pt ei.Ar trebui să nu le postați comentariile,nu trebuie să ne justificam în fata lor,cum spunea cineva pe un blog:”:as renunța la pensia militară în contrapartida cu reintroducerea stagiului militar obligatoriu pt toți bărbații cu vârsta de până în 47 ani,”mulți din cei care ne hulesc au beneficiat de eliminarea stagiului militar. Atunci as vrea să-i văd pe cârcotașii și vitejii ăștia.

  1. Nu sint de acord cu serviciul militar obligatoriu.De ce? Pentru ca orice tara are nevoie de profesionisti nu de amatori si nu as pune in balanta nemultumirea noastra vs cei care ne hulesc.

 4. În cazul unui conflict armat nu sunt destui militari profesioniști. Trebuie să vezi situația nu doar din interesul tău. Crezi că în al doilea război mondial toți militarii erau profesioniști? E greu cu unii ca tine.

 5. Da amice prefer oricind o grupa cu aceiasi pregatire ca si mine decit una din cei ca tine.PS. nu ai rezista nici o zi pe front ,daramite intr-o revolta pe sectie sau penitenciar.

 6. E clar că nu putem fi amici. Eu am făcut armata și este evident că tu nu. La revoltă (parcă 2016) eram pe secție tură de zi dat cu un,, bighidiu” și am gestionat peste 200 de deținuți și nu eram pe tura mea. O experiență deosebită. Pentru a nu fi într-o polemică permanentă o să recunosc că datorită vastei tale experiențe profesionale și de viață ai dreptate.

  1. poate da ,poate nu cu “amici”. si da am facut armata si da am o vasta experienta vreo 20 si de ani, deh o gramada de interventii, da nacalit din cap pina in bocanci de singe dar nu trebuie sa ma justific in fata ta si tu poate ai experienta profesionala si de viata. O zi buna.

   1. Asta e problema noastra, a romanilor, dintotdeauna a fost asa.
    IN LOC SA FRATERNIZAM PENTRU CEVA, SA NE UNIM, NOI SUNTEM UNII IMPOTRIVA ALTORA.

Comments are closed.